• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

Chân dù đúng tâm

Mã: BN9N
Chân dù bằng đá mài, nặng 30 kg