Chân dù đúng tâm

Mã: BN9N
Chân dù bằng đá mài, nặng 30 kg