• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

Chân dù vuông

Mã: V25B
Đếdù vuông
Đế dù  bọc sắt đúc bê tông phủ đá mài,có 4 bánh xe ,
Nặng 110 kg