Bạt sọc công trình

Mã: 9VRQ
Tên: Bạt sọc công trình

Màu sắc: Xanh đỏ trắng

Khổ rộng: 2m,4m,6m, 8m

Đơn vị cung cấp: Ngọc Phát Tài