Liong tái sinh

Mã: 084H
Nhựa tái sinh

Dùng đổ bê tông,trồng rau trồng dưa, vv...

Có khổ 0.7m và 1m đôi

Màu xanh và màu đen

Cuộn khoảng 30kg, từ 10 đến 14m2/1kg