• Hotline:

    Call:
    0935 287 499
    01219 448 079

    Email: hanhvo48079@gmail.com

Liong tái sinh

Mã: 084H
Nhựa tái sinh
Dùng đổ bê tông,trồng rau trồng dưa, vv...
Có khổ 0.7m và 1m đôi
Màu xanh và màu đen
Cuộn khoảng 30kg, từ 10 đến 14m2/1kg